Privacy statement

Onderstaande Privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website alsmede alle transacties en overeenkomsten die u met Headsetkopen.nl heeft. 

Verwerking van persoonsgegevens
Headsetkopen.nl verwerkt persoonsgegevens in de zin van de wet (AVG) om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten die Headsetkopen.nl aanbiedt. 

Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de contractant toestemming tot de verwerking van de bedrijfs- en/of persoonsgegevens door Headsetkopen.nl. Deze gegevens omvatten (bedrijfs)naam, adres en vestigingsplaats, alsmede overige (persoons)gegevens die bij of naar aanleiding van deze overeenkomst zijn verstrekt. Headsetkopen.nl zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht(en) uit hoofde van die overeenkomst ofwel de gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. Headsetkopen.nl zal de gegevens in haar administratie verwerken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de betreffende dienstverlening. Headsetkopen.nl zal de gegevens mede mogen verwerken met het oog op vergroting van het klantenbestand van Headsetkopen.nl waaronder tevens wordt verstaan het aanbieden aan de contractant van andere diensten tenzij de contractant daartegen uitdrukkelijk bezwaren heeft geuit.

Cookies
Bij het bezoeken van de website van Headsetkopen.nl worden cookies aangemaakt die uitsluitend te maken hebben met de werking en het gebruikersgemak van de website:
- PHP sessie ID cookies
- CMS cookies

Beveiliging van persoonsgegevens
Headsetkopen.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. Headsetkopen.nl heeft de genomen beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne richtlijnen en procedures. De werkwijze van Headsetkopen.nl is compliant met ISO27001:2013.

Onze medewerkers
Personen werkzaam voor Headsetkopen.nl hebben strikte geheimhouding vanuit de arbeidsovereenkomst voor alle informatie die binnen Headsetkopen.nl wordt verwerkt. Daarnaast zijn onze medewerkers gebonden aan onze interne gedragsregels.

Uw rechten
U kunt bij Headsetkopen.nl verzoeken om rectificatie en aanvulling, bezwaar, beperking van verwerking, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, inzage, correctie, dataportabiliteit of vergetelheid van de bij ons geregistreerde persoonsgegevens. Uw schriftelijk en gemotiveerd verzoek zullen wij binnen 4 weken behandelen.

Wijziging privacy statement
Headsetkopen.nl behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving haar privacy statement en cookie beleid te wijzigen bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van Headsetkopen.nl. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.